Kruszywo łamane ( budownictwo ) 0-2 mm

Zastosowanie

Kruszywo doskonale sprawdza się do produkcji betonu oraz w budownictwie inżynieryjnym. Wykorzystywane jest również do produkcji kostki brukowej, prefabrykatów oraz innych elementów betonowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 2 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 12620

Właściwości

 

Frakcja : 0/2
Norma : PN-EN 12620
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość deklarowana / Kategoria
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 0/2
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GF85
3 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f16
4 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2.65
5 Nasiąkliwość, WA24 PN-EN 1097-6 <2%
6 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
8 Chlorki, % PN-EN 1744-1 0,0
9 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 S1
10 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 AS02
11 Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień PN-B 06714-46 0
12 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,76
13 Składniki kruszyw naturalnych , które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
-czas tężenia próbek zaprawy,min
-wytrzymałośc na ściskanie próbek zaprawy, S %
PN-EN 206 <120

>80

14 Stałość objętości – skurcz przy wysychaniu, % PN-EN 1367-4 <0,075
15 Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max f2max Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,92

68,2

16 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3 0,021
0,016
0,03
0,05
0,069
0,061
0,052
0,01
17 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
Cl
F
PN-EN ISO 12677 79,1
12,1
1,1
1,29
0,36
śl.
0,13
0,05
0,06
4,19
śl.
0,003
0,07
18 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano
19 Skład mineralogiczny PN-EN 932-3 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl