Kruszywo łamane 8 - 16 mm

Zastosowanie

Wykorzystywane jest produkcji mieszanek bitumicznych, podbudowy dróg dla warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej oraz do remontów i naprawy dróg. Może być stosowane do utwardzania powierzchni takich jak alejek, ścieżek ogrodowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 8 do 16 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13043

Właściwości

       
Frakcja : 8/16
Norma : PN-EN 13043
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 8/16
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GC90/20
3 Tolerancja uziarnienia PN-EN 933-4 G25/15
4 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI PN-EN 933-4 SI20
5 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI PN-EN 933-3 FI20
6 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2,64
7 Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5 C100/0
8 Nasiąkliwość, % PN-EN 1097-6 WA241
9 Odporność na rozdrabnianie , LA PN-EN 1097-2 LA35
10 Odporność na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDE15
11 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
12 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
13 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 S1
14 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 AS02
15 Mrozoodporność , F [%] PN-EN 1367-1 F1
16 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,35
17 Promieniotwórczość naturalna
f1max
f2max, Bq/kg
Procedura Badawcza ITB 455/2010  0,92
68,2
18 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3  0,021
0,016
0,03
0,05
0,069
0,061
0,052
0,01
19 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
Cl
F
PN-EN ISO 12677 79,1
12,1
1,1
1,29
0,36
śl.
0,13
0,05
0,06
4,19
śl.
0,003
0,07
20 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara.
21 Skład mineralogiczny PN-EN 932-3 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl