Kruszywo łamane 0 - 2 mm

Zastosowanie

Jest to drobnoziarniste kruszywo stosowane w drogownictwie, do budowy nasypów, wzmacniania skarp, do produkcji mieszanek bitumicznych, nawierzchni drogowych, lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu. Jest stosowane również jako podsypka pod kostkę czy płyty chodnikowe. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 2 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13043

Właściwości

Frakcja : 0/2
Norma : PN-EN 13043
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość deklarowana / Kategoria
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 0/2
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GF85
3 Tolerancje kruszywa grubego PN-EN 933-1 GTC20
4 Typowe uziarnienie przechodzącej masy, %
D
D/2
PN-EN 933-1  90±5
55±20
5 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f16
6 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2.65
7 Jakość pyłów PN-EN 933-9 MBF10
8 Kanciastość kruszywa drobnego PN-EN 933-6 ECS30
9 Nasiąkliwość, WA24 PN-EN 1097-6 WA241
10 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
11 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
12 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,71
13 Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień PN-B 06714-46 0
14 „Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]
f1max
f2max
Procedura Badawcza ITB 455/2010  0,92
68,2
15 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3  

0,021
0,016
0,03
0,05
0,069
0,061
0,052
0,01

16 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
Cl
F
PN-EN ISO 12677  79,1
12,1
1,1
1,29
0,36
śl.
0,13
0,05
0,06
4,19
śl.
0,003
0,07
17 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano.
18 Skład mineralogiczny PN-EN 932-3 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl